× BETA - YOU ARE WELCOME TO BUY ONLINE NOW- If any issue, pls let us know - BETA

Headlines

ކުއްލިއަކަށް ޕެޓޫނިއާގަސް މަރުވަނީ ކީއްވެ؟
ޕެޓޫނިޔާހައްދާމީހުން އެންމެހިތްދަތިވާ އެއްކަމަކީ، ރީތިކޮށް ހެދެމުންއައިސް ކުއްލިއަކަށް އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ ނިޝާނެއްނުފެނި ގަސްމިލާމޯޅިވެ މަރުވުމެވެ. މިހެންދިމާވަނީ ފަންގަސްގެ ސަބަބުންނާއި، އަދި މާގިނައިން ގަހަށް ފެންދިނުމުގެ ސަބަބުން ގަހުގެ މޫތައް ބަލިވާންފެށުމުންނެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ގަސްއިންދުމުގައި ވެލީގެ ޕީއެޗްލެވެލް 6.0- 7.0ދެމެދުގެ ވެލިގަނޑެއް ތައްޔާކުރުކުން އަދި ގިނައިރު ފެންހަރުލާފައި ނުހުންނާނެހެން ބެހެއްޓުމާއި، ދުވާލަކު މަދުވެގެން 5 ގަޑިއިރު އަވިލިބޭގޮތަށް ބެހެއްޓުމާއި، ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެން.ޕީ.ކޭ ހިމެނޭގަސްކާނާއެއް ބޭނުންކުރައްވާށެވެ. This article is copied ..
4 comments on this article - view comments
ކުޅިބޯކިބަލުގެ އަސްލު ރެސިޕީ
މިއީ ޑރ.ހަސަން ހަމީދު އޭނާގެ ޕޭޖްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ އަރޓިކަލެއްގެ ނަކަލެކެވެ. އަސްލު އަރޓިކަލް ބައްލަވާލެއްވުމަށް http://www.hassanhameed.com/?page_id=1623 ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާމާލެއާއިރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުޅިބޯކިބަލުގެ ޙަޤީޤީ އަސްލު ރަހަ، މީހުންގެހަނދާނުން ކެހިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މާލޭގެ ހޮޓާތަކާއި ކެފޭ ތަކުގައި މިހާރުގިނައިން ހެދިކާ ހަދަން ތިބެނީ ބިދޭސީންނެވެ. މި މީހުން އެމީހުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް ބޯކިބާ ހަދަތެވެ. ދެން ކުރީގެ ރަހަތައް ނުދަންނަ މީހުންނަށް މި އައުބޯކިބާގެ ރަހަ މީރު ވެގެން އުޅެއެވެ. ޙަޤީޤީ ބޯކިބަލުގެ ރެސިޕީ ގެއްލޭންކާރިވެއްޖެއެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގައި މައ..
0 comments on this article - view comments
ފިޔާ އިންދާ ހެއްދުން
ތައާރަފް ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރަހަހެޔޮވަރުކޮށް މީރުކުރުމަށްޓަކައި ފިޔައަކީވެސް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. ގިނައިން ފިޔާބޭނުންކޮށްއުޅެނީ ލޮނުއެއްޗެތި ހަދާއިރުކަމަށްވިޔަސް ފޮނިއެއްޗެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް ފިޔާބޭނުންކުރެއެވެ. ބައެއް ރަނގަޅު ކެއްކުންތެރިން އެކިއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ފިޔާގެ ވައްތަރުތަށް ތަފާތެވެ. ހާސަކޮށް އިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާފަދަ ގައުމުތަކުގައި ތަފާތު ކާއެއްޗެހިތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުންކުރާފިޔާގެ ބާވަތް ތަފާތެވެ. މަޝްހޫރު ދިވެހި ކެއުން ތައްޔާރުކުރާއިރު ބަތާއެކު ރޮލާކެއުމަށް އެންމެ ކަމުދާ ފިޔައަކައްވަނީ ރަތް ބޮޑުފިޔައެވެ. އަސާރައެޅުމަށް އެންމެކަމުދަނީ ކ..
0 comments on this article - view comments
ޕަކޯ ރަބާންގެ އޮލިމްޕެއާ

މިލިއަން" އާއި "ލޭޑީ މިލިއަން" އުފައްދާފައިވާ ބްރޭންޑެވެ. ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހިމް އަދި ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހަ އަކީ ވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނަންތަކެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހިނގާ ސެންޓުގެ ނަންތަކެވެ. އޮލިމްޕެއާ އަކީ މި ހުރިހާ މީރުވަހެއްގެ ތަޖުރިބާތެރެއިން އައި ވަހެކެވެ. މީގައި ހުންނަނީ ހުވަފެނީ ވަހެއް ކަމަށް ބުނާ މީހުން

1 comments on this article - view comments
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)